Algemene voorwaarden  |  IMAGE’n MEDIa
1. ALGEMEEN
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en leveringen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, al dan niet uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. 
Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Inkoopvoorwaarden of afwijkende opdrachtvoorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel bindend indien Image’n Media deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
B. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

2. VOORWERK

A. Het eerste gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend. Indien er vervolgens op mondeling en/of schriftelijk verzoek van de klant werkzaamheden worden verricht gelden deze algemene voorwaarden en zal er onderling een prijsafspraak gemaakt worden. Dit gebeurt altijd schriftelijk.

3. OFFERTE

A. Offertes worden vooraf opgemaakt op basis van schattingen van arbeid en betreffende de uitvoering van een project. De offerte is vrijblijvend en is twee maanden geldig.

 

B. Door aanvaarding van de offerte verbindt de opdrachtgever zich namens het bedrijf alsmede op persoonlijke titel tot afname van de vermelde producten

en/of diensten en betaling van vermelde factuurbedragen. Bij gebreke van bevestiging is de offerte ook bindend door de feitelijke uitvoering van de opdracht door Image’n Media. De opdrachtgever is steeds verplicht ons voor aanvang van de opdracht volledig in te lichten over de gewenste kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan wij, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd zijn opdracht uit te voeren zoals geoffreerd. De opdrachtgever is steeds verplicht

volledige medewerking te verlenen aan realisatie van de opdracht, bij gebreken, waarvan wij gerechtigd zijn, de opdracht uit te voeren naar eigen inzicht.

4. REISKOSTEN EN VERBLIJF

A. Reis- en verblijfskosten zijn additionele kosten. Bij reiskosten rekenen we altijd een tarief van € 0,19 p/km. Deze kosten zullen door Image’n Media per opdracht in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever op het eindfactuur.

5. MUZIEK

 

A. De rechten van de gebruikte muziek moeten door de opdrachtgever worden afgekocht. De hoogte van deze kosten worden bepaald door de bevoegde

instanties en als additionele kosten gefactureerd aan de klant.

6. AUTEURSRECHT

A. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven 30 jaar lang formeel en

juridisch eigendom van Image’n Media. 

 

Wij hebben als bedenker het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De opdrachtgever verkrijgt pas na betaling van de facturen de licentie om het werk op de overeengekomen manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

B. Voor zover concepten, ideeën en voorstellen door opdrachtgever worden aangeleverd of in opdracht van opdrachtgever worden gebruikt verklaart

deze uitdrukkelijk in bezit te zijn van alle benodigde rechten of licenties. In dit geval geeft opdrachtgever ons tevens licentie om door ons uitgevoerde werken

te gebruiken voor promotionele doeleinden en als stockmateriaal. 

 

C. Image’n Media blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ontwikkelde materialen. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken met de opdrachtgever.

 

D. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Image’n Media ten allen tijden gerechtigd om haar naam in het geleverde product te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het geleverde product zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in

productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

7. BETALING

 

A. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald (hierna: betalingstermijn.) Tenzij anders schriftelijk is afgesproken met de opdrachtgever.

 

B. De opdrachtgever ontvangt namens Image’n Media alle ruimte om haar facturen te betalen. Image’n Media hanteert hier drie verschillende geldigheidstermijnen.

 

1. Eerste herinnering. Deze ontvangt opdrachtgever nadat het betaaltermijn verlopen is. Vanaf het ontvangen van deze herinnering geldt een geldigheidstermijn van 10 dagen. Bij de eerste herinnering betaalt u geen extra kosten.

 

2. Tweede herinnering. Deze ontvangt de opdrachtgever nadat het geldigheidstermijn van de eerste herinnering is verlopen. Vanaf het ontvangen van een tweede herinnering geldt een geldigheidstermijn van opnieuw 10 dagen. Image’n Media rekent na het vervallen van dit geldigheidstermijn €35,- administratiekosten en de wettelijke verplichte rente.

 

3. Derde herinnering en tevens laatste herinnering. Deze ontvangt de opdrachtgever na het verlopen van het geldigheidstermijn van de tweede herinnering. Image’n Media rekent dan de incassokosten, de wettelijke rente en de, in artikel b.2, genoemde €35,- administratiekosten.

 

C. Eventuele bezwaren tegen het totaalbedrag op het factuur dient door de opdrachtgever een schriftelijk bezwaar worden geschreven. Dit dient binnen vijf dagen na ontvangst van het factuur gedaan te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

8. OVERMACHT

 

A. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke van de wil van de opdrachtgever en/of Image’n Media onafhankelijke omstandigheid

waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

B. Bij ziekte van de videograaf van Image’n Media op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.

 

C. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen

schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

9. ANNULERING

 

A. Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen worden niet geaccepteerd.

 

B. Indien de opdrachtgever binnen 24 uur vóór de (eerste) opnamedag de werkzaamheden annuleert wordt er alleen in geval van overmacht een regeling getroffen.

 

C. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en producten heeft voldaan mag de opdrachtgever op geen enkele

wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 

A. Image’n Media is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

 

C. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, daaronder begrepen winstderving en stilstandschade geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

11. garantie

 

A. Image’n Media garandeert de kwaliteit van haar dienst en afgeleverd product aan de opdrachtgever.

 

B. Deze garantie biedt Image’n Media dankzij de drie-versie-methode. Dit houdt in: in de eerste versie kan feedback worden gegeven op (de plaatsing van) de inhoud. In de tweede versie worden de aanpassingen doorgevoerd en wordt het product tot in detail uitgewerkt. In de derde versie wordt waar nodig nog feedback doorgevoerd, waarna de opdrachtgever het eindresultaat krijgt toegestuurd.

 

C. Mocht er na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Tenzij anders schriftelijk is

afgesproken met de opdrachtgever.

12. TOEPASSELIJK RECHT

 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google